Камара на независимите оценители в България
Регионална колегия Варна - Информация
Банкова сметка на Регионална колегия - Варна
Публикувано: 12.01.2011 г.

"Алианц Банк България" АД
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG45BUIN95611000202201
ЕИК : 175681478

Регионална колегия - Варна
Публикувано: 09.09.2010 г.

Официален сайт на Регионална колегия - Варна: www.ciab-varna.com

Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД